חוק חופש המידע

חוק חופש המידע  (1998) קובע כי כל אזרח או תושב ישראלי רשאי לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו.

בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) מיישמת את הוראות החוק תוך הקפדה מחד, על משנה זהירות להגנה על זכויותיהם של הפונים כמו גם על זכויות צד ג', ומאידך, על שקיפות המידע באשר לפעילויותיה.

 

לצורך בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב  את טופס הפניה לממונה על חופש המידע בחברה.

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע נכון ל- 10.10.2016 :

טבלת מחירי אגרות לבקשות מידע


סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה (תקנה 4)  - 150 ש"ח.
יש לצרף את שובר התשלום ששולם באופן מקוון או בבנק הדואר/בנק.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי החברה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

לידיעתך, הנך זכאי לעתור בפני בית המשפט המחוזי כנגד החלטה של הרשות לדחות את הבקשה למידע.

על-פי החוק, מפרסמת החברה דין וחשבון שנתי הכולל מידע אודות פעילויותיה השוטפות; כמו-כן, תמצא באתר את דיווח הממונה על יישום החוק בבית לעברית ראשון לציון. 

נוסח החוק והתקנות:
חוק חופש המידע
תקנות חופש המידע 
תקנות חופש המידע אגרות

דיווח הממונה על יישום החוק:
דיווח הממונה על פעילות חופש המידע בבית לעברית

קישורים למאגרי מידע רלוונטיים:
אתר משרד הפנים
אתר משרד המשפטים


פרטי הממונה מטעם בית לעברית ראשון לציוןיפעת שלום 
טלפון: 03-5274577
נייד: 050-4489091 
דואר אלקטרוני:  yifat@hebrewcenter.co.il

 

בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע

אם ברצונך לקבל מידע בהתאם להוראות חוק חופש המידע, נבקשך למלא את טופס בקשה לקבלת מידע ולשלוח את הטופס לממונה על חופש המידע בבית לעברית, יפעת חמו שלום, רח' אחד העם 7, ראשון לציון 7531209,
טלפון 03-5274577, פקס 03-5248487 דוא"ל yifat@hebrewcenter.co.il

המידע יימסר למבקש כפי שהוא מצוי במשרדי החברה. על המבקש לשאת בתשלום אגרה כקבוע בחוק.

טופס בקשה לקבלת מידע

נימוקים לדחיית בקשה למידע או מתן תשובה שלילית או חלקית:

מס'

האסמכתא בחוק

הפירוט

1

סעיף 7 (ה)

המידע אינו מצוי ברשות כפי שנתבקש ומצריך עיבוד מיוחד לצורכי המבקש

2

סעיף 8 (1)

מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה

3

סעיף 8 (3)

המידע אינו מצוי / אינו קיים במשרדי הרשות

4

סעיף 8 (4)

המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו בתשלום או ללא תשלום

5

סעיף 8 (5)

המידע נוצר ברשות אחרת ואין בהפניית המבקש לאותה רשות בכדי להכביד על קבלת המידע על ידיו

6

סעיף 9 (א') (3)

מסירת המידע מהווה פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

7

סעיף 9 (א') (4)

המידע המבוקש אסור לגילוי על פי כל דין

8

סעיף 9 (ב') (1)

מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות או את יכולתה לבצע את תפקידיה

9

סעיף 9 (ב') (2)

מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב

10

סעיף 9 (ב') (4)

מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, וכן, חוות-דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה

11

סעיף 9 (ב') (6)

מידע שהוא סוד מסחרי או מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע בעניינים מסחריים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי

12

סעיף 9 ב' (7)

רשות ציבורית אינה חייבת לגלות מידע שהגיע לידיה, שאי גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע

13

סעיף 9 (ב') (8)

מידע אודות שיטות ונהלים של רשות שיש לה סמכות חקיקה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין

14

סעיף 9 (ב') (9)

מידע בנוגע לענייני משמעת של עובד רשות ציבורית

 

     

דין וחשבון שנתי

מבנה ארגוני  

שמות בעלי תפקידים בחברה, מען ודרכי התקשרות 

תחומי האחריות - תקנון החברה
תקציב מאושר לשנה החולפת 2018
פירוט הוצאות לפי סעיפים תקציביים  2018
חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות שהחברה פרסמה בשנה החולפת:
- איגרת מידע מספר 1
- איגרת מידע מספר 2
- איגרת מידע מספר 3
- איגרת מידע מספר 4


המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת החברה
כאמור בסעיף 6 לחוק
:

פקודת העיריות

דיני העמותות

דיני המכרזים (כללי)

נוהל האסדרה של חברות עירוניות אשדר פורסם על ידי אגף תאגידים עירוניים במשרד הפנים

 

 מידע לפרסום ע"פ החוק - מסמכים והפניות מידע

תעודת התאגדות  

תקנון החברה  

אישור ניהול תקין 2018

תיאור ומטרות של מאגרי המידע הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

 להלן תיאור המאגרים אשר רשומים אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים:

שם המאגר: "מאגר בוגרי ומורי בית ספר "חביב" לדורותיהם"

תיאור/מטרות המאגר: דיוור ישיר וקשר עם קהילת בוגרי בית ספר חביב לדורותיהם

שנת הקמת המאגר: 2016

מנהל/ת המאגר: יפעת שלום yifat@hebrewcenter.co.il


WordPress Video Lightbox Plugin