ועדת ההיגוי של ארגון בוגרי “חביב” – ישיבה רביעית

ישיבה רביעית של ועדת ההיגוי של ארגון בוגרי “חביב”
התכנסה ב–1 ביולי 2018, יח’ בתמוז תשע”ח

סדר יום הוועדה כלל:


סקירה של התפתחות וגדילה של ארגון הבוגרים המונה נכון למועד הישיבה: 1,700 בוגרים

הצגת מטרות הארגון

הצגת פעולות שקודמו במהלך שנת הפעילות הראשונה של הארגון

דיון בנוגע למטרות הארגון

גיבוש תכנית עבודה לשנת הפעילות 2019

 

חזרה >
WordPress Video Lightbox Plugin